Reglamento

reglament Trail Sant Esteve

Sant Esteve de Palautordera

26 de maig 2024

– TSE 24k

– SPEED Trail 13k

Reglamento

– El Trail Sant Esteve és una cursa per muntanya organitzada per l’Associació Esportiva montseny, amb la col·laboració de l’ajuntament de Sant Esteve de Palautordera.
– El Trail Sant Esteve, té la seva sortida i arribada a Sant Esteve de Palautordera (Barcelona) i es desenvolupa, íntegrament, pel Parc Natural del Montseny, declarat en 1978 Reserva de la Biosfera per l’UNESCO.
– El Trail Sant Esteve, té al seva sortida a les 09:00h del dia 28 de maig del 2023.
– El fet de participar en el Trail Sant Esteve en qualsevol de les seves distàncies, suposa l’acceptació d’aquest reglament. Aquest reglament pot ser modificat a mesura que s’acosta el dia de la prova, segons imprevistos aliens o interns de l’organització.
– Aquest reglament és d’ús i d’obligat compliment, per a totes les modalitats i categories del Trail Sant Esteve.
– En el TSE te un temps límit de 5 hores.

Modalitats
El Trail Sant Esteve 2023 disposarà de dues modalitats: El TSE24k i l’Speed Trail13k.
Inscripciones
– L’inscripció és personal i intransferible.
– Les inscripcions al “Trail Sant Esteve” es realitzaran mitjantçan la web de www.montsigus.com

Possibles incidències
– L’organització es reserva el dret d’anul·lar la prova o modificar el recorregut així com els seus horaris si per qualsevol circumstància ho creu convenient.
– En cas d’anul·lació o bé aplaçament de la cursa per causes de força major, el o la corredor/a no tindrà dret a la reclamació de l’import de l’inscripció, si aquest es produeix a partir del 30 d’abril. Abans del 30 d’abril, el o la participant tindrà dret a demanar la devolució de la inscripció i aquesta serà del 50% del import original, o bé traspasar la inscripció a la següent data proposada per l’organització així com a la propera edició.

– Fins al 30 d’abril tots els i les participants, podran demanar un canvi de la seva inscripció, així com la devolució de la mateixa i aquesta serà del 60% del import total.
– Passat el 30 d’abril, sota cap circumstància es podran fer ni canvis ni cancel·lacions de la inscripció.

Procediment per canvis o devolucions:

1- Per realitzar un canvi de distància, el o la participant haurà de fer una nova inscripció en la distància desitjada i enviar un email a trailsantesteve@gmail.com indicant les seves dades personals més els últims quatre dígits de la targeta amb la que és va realitzar el pagamet on rebrà la devolució de la inscripció original.

2- Per demanar la cancel·lació d’una inscripció, el participant haurà d’enviar un email a trailsantesteve@gmail.com indicant les seves dades personals més els últims quatre dígits de la targeta amb la que és va realitzar el pagamet, i la devolució serà del 60% del seu valor.

Participació
– L’organització no es fa responsable de possibles accidents o lesions dels participants, cada corredor ha de ser conscient de per on correm i el tipus de terreny pel qual s’està desenvolupant la cursa, adequant els ritmes de carrera a les circumstàncies específiques de cada tram, recalquem l’importància de conèixer els nostres límits tant físics com tècnics, així com de saber quin tipus d’indumentària vestir.
– Els menors de 18 anys només podran participar sota permís dels seus pares o tutors legals, aquests reconeixen la duresa del recorregut tant en totes les seves distàncies i asseguren que els menors són completament aptes per afrontar la duresa de la cursa, i es fan ells mateixos responsables únics de la participació del menor.
– Els participants al “Trail Sant Esteve” i l’Speed Trail són conscients de la duresa d’aquesta prova, són sabedors que es realitza a l’aire lliure i que les condicions meteorològiques juguen un paper molt important, i que aquest fet incideix directament augmentant encarà més aquesta duresa.
– El participant que es vegi indisposat per alguna raó, estarà obligat abandonar la seva participació al Trail Sant Esteve i o l’Speed Trail, l’organització del Trail Sant Esteve mai no obliga a ningú a seguir amb la seva participació, i en aquestes circumstàncies el participant haurà de donar avís mitjançant: el telèfon imprès al dorsal o bé al 112, segons ell consideri, i en el cas d’abandonament pels seus propis medis, aquest comunicarà l’abandó a l’organització del TSE.
– No es permet córrer amb gos, ja que es passa per zones ramaderes.

Recorregut
– Els corredors han de seguir en tot moment les cintes d’abalisament del recorregut, aquest serà marcat durant la setmana prèvia a la cursa, revisat el dia abans, i tornat a revisar unes hores abans de la competició, no en va, l’organització no pot fer-se responsable de les possibles incidències per part de tercers malintencionadament.

– Temps límit per realitzar el TSE, 5h.
– Tall de pas: A Sant Elies, hi haurà un tall de pas, que obligarà als corredors del TSE que arriben amb més de 3h. a deixar el pitrall i abandonar la competició. Els corredors desqualificats que vulguin seguir corrent ho faran sota la seva responsabilitat.
– Area tecnica, tots els corredors podran utilitzar els seus propis avituallaments, i aquests estaran situats exclusivament en un radi de 50 mtrs aprox dels avituallaments generals.
– Bastons, el us de bastons està permès, aquest es podran deixar o recollir exclusivament en els avituallaments, i en cap cas l’organització es farà càrrec d’ells.

Serà motiu de desqualificació:
– No passar per tots els controls.
– No portar el pitrall en un lloc a la part davantera ben visible, per a facilitar la tasca dels controls.
– No tenir cura de l’entorn per on es desenvolupa la prova, o actituds poc respectuoses amb les normes del Parc Natural del Montseny.
– No avisar al control més proper o no prestar auxili a qualsevol participant que pugui sofrir algun tipus d’accident.
– Superar el temps marcats per l’organització.
– No atendre les indicacions del personal de l’organització.

– No estar present a l’entrega de premis sense causa justificada.

Possible interrupció

– Si la cursa s’ha d’interrompre i suspendre, la classificació es determinarà en l’últim punt de control de pas establert i, en aquest supòsit es determinaria la classificació segons l’ordre i temps d’arribada dels participants en aquest punt.
Categories
– Les categories del Trail Sant Esteve en les seves modalitats TSE i Speed:

Absoluts; tots els participants.

Veterans; de 40 anys o més.

– Entrega de premis; l’entrega de premis es realitzarà a les 12:30h pm.

La Marxa popular no te classificacions.

Mitjançant el registre i el pagament de la meva inscripció, manifesto:
1. Que he llegit, entès i accepto íntegrament el reglament de la prova esportiva denominada Trail Sant Esteve en totes les seves distàcies, amb sortida i arribada a Sant Esteve de Palautordera.
2. Que estic segur d’estar física i psicològicament ben preparat per realitzar la prova i que segueixo els controls mèdics adequats per garantir que disposo de prou bona salut i de no patir cap malaltia, al·lèrgia, defecte físic, lesió o afecció cardiorespiratòria que desaconselli la meva participació en el Trail Sant Esteve.
3. Que sóc plenament conscient de la duresa de la prova, del recorregut, perfil i distància de la mateixa, els quals he consultat prèviament al web www.trailse.com
4. Que sóc conscient que aquest tipus de proves comporten un risc addicional pels participants. Per això, hi assisteixo de manera voluntària i amb iniciativa pròpia, assumint íntegrament els riscos i les conseqüències derivades de la meva participació.
5. Que disposo dels materials, mitjans, coneixements i destreses tècniquessuficients per garantir la meva pròpia seguretat, en l’entorn i en condicions de plena autonomia. Que disposo també del material esportiu i de seguretat exigit per l’organització per el dia de la prova, garantint que aquest es troba en bon estat, que sé utilitzar-lo adequadament i que el duré damunt meu durant tota la prova.
6. Que em comprometo a complir les normes i els protocols de seguretat establerts per l’organització del Trail Sant Esteve, en la qual hi prenc part, així com a mantenir un comportament responsable que no faci augmentar els riscos per a la meva integritat física o psíquica. Seguiré les instruccions i acataré les decisions que prenguin des de l’organització (voluntaris, jutges, metges i
organitzadors) en temes de seguretat.
7. Que autoritzo als Serveis Mèdics de la prova a que em practiquin qualsevol cura o prova diagnòstica que ells considerin en qualsevol moment de la prova, l’hagi o no sol·licitat jo mateix. Davant dels seus requeriments, em comprometo a abandonar la prova i/o permetre la meva hospitalització, si ells ho creuen necessari per a la meva salut.
8. Que autoritzo a l’organització de la prova així com a les empreses col·laboradores d’aquesta a fer i utilitzar qualsevol fotografia, filmació o gravació que es faci, sempre i quant estigui relacionada amb la meva participació en aquest esdeveniment, i a no percebre cap tipus de contraprestació a canvi.
9. Que abans o durant la prova no consumiré substàncies prohibides, considerades com a dòping per les federacions de muntanya i atletisme.
10. Que sóc conscient que el meu dorsal és personal i intransferible, per la qual cosa no el cediré o vendré a cap altra persona, inclús en el cas que jo no pugui assistir a la prova, sense el consentiment de l’organització.
11. Que participo voluntàriament i sota la meva pròpia responsabilitat a la prova. Per tant, exonero de qualsevol responsabilitat a l’organització, col·laboradors, patrocinadors i altres participants, per qualsevol dany físic o material que es produeixi en la meva persona i, per tant, renuncio a interposar denúncia o demanda contra els esmentats.
12. Que em comprometo a seguir les pautes generals de respecte als demés i al medi ambient que es relacionen tot seguit:
a) Transitar amb prudència i segons les normes establertes per pistes i carreteres obertes al trànsit.
b) Transitar a poc a poc en presència de persones, animals o vehicles.
c) No provocar alteracions en els processos i en el funcionament natural dels ecosistemes.
d) No deteriorar els recursos biòtics, geològics, culturals o, en general, el paisatge.
e) Esquivar o evitar les zones mediambientalment sensibles.
f) Realitzar les necessitats fisiològiques en els llocs adients o, en tot cas, fora de l’aigua i lluny de llocs de pas o reunió de persones.
g) No encendre foc ni provocar situacions de risc d’incendi.
h) No utilitzar o instal·lar cap tipus d’estructura o element que deixi empremta permanent en el medi.
i) No llençar ni abandonar objectes o residus sòlids o líquids fora dels llocs habilitats expressament per a la recollida d’aquests.
j) No sortir del recorregut marcat.
k) Tancar les tanques o fils per bestiar, que em vegi obligat a obrir al meu pas.
– El dret a la pròpia imatge és un dret reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat en la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge, així com en l’aplicació de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de 13 de desembre. L’acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza a l’organització del Trail Sant Esteve a la realització de fotografies i filmació de la seva participació al Trail Sant Esteve, i els dóna el seu consentiment per la seva difusió i explotació inclòs en fins comercials i publicitaris de totes les imatges preses durant el Trail Sant Esteve, i en les quals resulti clarament identificable, sense dret per part del corredor a rebre
cap compensació econòmica.
– Fotògrafs externs, tots els fotògrafs externs han de notificar la seva presència a l’organització per tal de ser acreditats.
– Tots els participants al Trail Sant Esteve cedeixen les seves dades personals a l’organització així com a les empreses col·laboradores d’aquesta, en el cas de no estar d’acord en aquest punt, podeu enviar un mail a trailsantesteve@gmail.com on sereu donats de baixa.
Repetim, el fet de realitzar el pagament de l’inscripció al Trail Sant Esteve, Speed Trail i o Marxa, vol dir que has entès i acceptat íntegrament aquest reglament.
– La participació a la cursa, suposa l’acceptació d’aquest reglament, així com eximeix als organitzadors de qualsevol responsabilitat en cas d’accident o lesió, el corredor reconeix haver llegit i entès tots els punts del reglament del Trail Sant Esteve, a totes les seves modalitats i categories.
– Alguns dels articles d’aquest reglament són clàusules d’adhesió per a la participació a la carrera, i no han estat negociades individualment pels participants, tot corredor o corredora que no estigui d’acord en algun punt, haurà d’enviar un mail a trailsantesteve@gmail.com on serà atès individualment.
– Molt important, en cas de no estar d’acord amb aquest reglament, si us plau, NO feu la vostra inscripció, ja que arribat el cas s’aplicarà íntegrament.
– Tràmits i reclamacions, aquest es faran exclusivament mitjançant el mail oficial de la cursa trailsantesteve@gmail.com no sent vàlids, altres mitjans com les xarxes socials.
TOT ALLÒ QUE NO ESTIGUI PREVIST QUEDA SOTA LA DECISIÓ DE L’ORGANITZACIÓ.

ES